Day: October 21, 2020

Thầy không đến để đem bình an nhưng đem sự chia rẽ

Thứ Năm, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 22/10/20 THÁNH GH GIOAN PHAOLO II Bài Ðọc I: Ep 3, 14-21“Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu…