Day: October 12, 2020

Hãy bố thí thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông

Thứ Ba, Tuần 28 Thường Niên, Năm 2 – 13/10/20 Bài Ðọc I: Gl 4, 31b – 5, 6“Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà…