Thánh lễ và Bài giảng của Fr. Quảng Trần, C.Ss.R

Bài giảng trong lễ Chúa Nhật 29 A năm 2020: https://www.youtube.com/watch?v=VpQ4qMdBs8c

Thánh lễ lúc 9 AM, giáo xứ Saint Ambrose, do cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh làm cha xứ, thuộc giáo phận Boston, USA:
https://www.youtube.com/watch?v=2ugCdHktxH8


Fr. Quảng Trần, C.Ss.R. ( Dòng Chúa Cứu Thế)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.