Day: October 10, 2020

Các ngươi gặp bất cứ ai thì hãy mời vào dự tiệc cưới

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 11/10/20 Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang…