Day: September 24, 2020

Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa

Thứ Sáu, Tuần 25 Thường Niên, Năm 2 – 25/09/20 Bài Ðọc I: Gv 3, 1-11“Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng”. Trích sách Giảng Viên. Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì…