Day: September 18, 2020

Hạt rơi trong đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và họ sinh được hoa trái

Thứ Bảy, Tuần 24 Thường Niên, Năm 2 – 19/09/20 Bài Ðọc I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? Hỡi kẻ khờ…

Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người

18/09/20 Thứ Sáu Tuần 24 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 15, 12-20 “Nếu Ðức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Ðức…