Day: September 8, 2020

Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần

Lễ SINH NHẬT ĐỨC MẸ – 08/09/20 Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a “Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. Trích sách Tiên tri Mikha. Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và…