February 5, 2023

TỔNG KẾT DANH SÁCH ÂN NHÂN GIÚP CÁC PHẦN QUÀ BÁC ÁI THÁNG 8 2020

1.       ẨN DANH 500 USD

2.       ẨN DANH 500 USD

3.       ẨN DANH 20 USD

4.       AC NGHỊ NEBRASKA 100 USD

5.       NHÓM LTXC NEBRASKA 420 USD

6.       CÁC NY 100 USD

7.       NHƯ Ý 200 USD

8.       ẨN DANH 160 USD

Xin Chúa chúc lành cho tất cả Quý Ân Nhân.

TỔNG CỘNG: 2000 USD CHIA CHO 3 NƠI:

1.       GX Phú Hòa, Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi, qua Sr Kim Lan, 50 phần quà x 10 usd= 500 usd

2.       70 phần quà cho người dân tộc làng Pleich, Kontum qua Sr Chiến

3.       100 phần quà cho người dân tộc làng Lingla, xã Dakpoxi, Dakha, Kontum qua cha Hoàng.