Day: August 29, 2020

Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi

CHÚA NHẬT 22 TN, NĂM A – 30/08/20 BÀI ÐỌC I: Gr 20, 7-9 “Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi…