Day: August 18, 2020

Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng

Thứ TƯ, Tuần 20 TN, Năm 2 – 19/08/20 BÀI ĐỌC I: Ed 34, 1-11 “Ta sẽ giải thoát đoàn chiên Ta khỏi tay chúng, và đoàn chiên sẽ không làm mồi ngon cho chúng nữa”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel.     Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên…