Day: August 17, 2020

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời

Thứ Ba,TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN– 18/08/20 Bài Ðọc I:Ed 28, 1-10 “Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán…