Day: August 1, 2020

Mọi người đều ăn no và người ta thu được mười hai thúng đầy bánh vụn

CHÚA NHẬT 18 TN, NĂM A – 02/08/20 BÀI ĐỌC I: Is 55, 1-3 “Hãy đến mua lúa mà ăn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu…