Day: July 12, 2020

Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo

Thứ Hai, TUẦN 15 TN A – 13/07/20 Bài Ðọc I: Is 1, 10-17 “Các ngươi hãy tắm rửa, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các hoàng tử Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân Gômôra, hãy lắng tai nghe luật Thiên Chúa chúng ta.…