Day: July 6, 2020

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít

Thứ Ba, Tuần 14 Thường Niên, Năm 2 – 07/07/20 Bài Ðọc I: Hs 8, 4-7. 11-13 “Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc…