Day: July 3, 2020

Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?

Thứ Bảy, Tuần 13 Thường Niên, Năm 2 – 04/07/20 Bài Ðọc I:Am 9, 11-15 “Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ”. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà xếp của Ðavít đã xiêu đổ,…