Day: July 1, 2020

Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?

Thứ Tư, Tuần 13 Thường Niên, Năm 2 – 01/07/20 Bài Ðọc I: Am 5, 14-15. 21-24 Trích sách Tiên tri Amos. Các ngươi hãy tìm sự lành, và đừng tìm sự dữ, để các ngươi được sống. Và như vậy, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như các ngươi…