Day: June 25, 2020

Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch

Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn -26/06/2020 BÀI ĐỌC I:     2 V 25, 1-12 “Cả dân Giuđa bị di chuyển khỏi lãnh thổ mình”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai.  Ngày mồng mười tháng mười năm thứ chín triều đại Sêđêcia đã xảy ra như thế này: Nabucôđônôsor vua Babylon kéo…