Day: June 24, 2020

Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát

Thứ Năm, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 25/06/20 Bài Ðọc I: 2 V 24, 8-17 “Vua Babylon dẫn về Babylon Gioakim, và tất cả những binh sĩ thiện chiến làm tù binh”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi lên ngôi, vua Gioakim mới mười tám tuổi, và trị vì ở Giêrusalem ba…