Day: June 16, 2020

Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con

Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 17/06/20 Bài Ðọc I: 2 V 2, 1. 6-14“Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai…

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con

Thứ Ba, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 16/06/20 Bài Ðọc I: 1 V 21, 17-29 “Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. (Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua Israel, ở…