Day: June 15, 2020

Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác

Thứ Hai, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 15/06/20 Bài Ðọc I: 1 V 21, 1-16 “Noboth đã bị ném đá chết”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy nhượng vườn…