Day: June 10, 2020

Thầy không đến để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn

Thứ Tư, Tuần 10 Thường Niên, Năm 2 – 10/06/20 Bài Ðọc I: 1 V 18, 20-39 “Chớ gì dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa đã hoán cải lòng họ”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp…