Day: June 8, 2020

Các con là sự sáng thế gian

Thứ Ba, Tuần 10 Thường Niên, Năm 2 – 09/06/20 Bài Ðọc I: 1 V 17, 7-16 “Vò bột không cạn và bình dầu không giảm như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, giòng suối nơi Êlia ẩn náu đã cạn, vì trong…

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ

Thứ Hai, Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn -08/06/2020 BÀI ĐỌC I:   1 V 17, 1-6“Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.  Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: “Có Chúa là Đấng hằng sống, Thiên Chúa dân…