Day: June 1, 2020

Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho

Thứ Hai, Tuần 9 Thường Niên, Năm 2 – 01/06/20 – Lễ Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh và Thánh Giustino Bài Ðọc I: 2 Pr 1, 1-7 “Người ban cho anh em những lời hứa quý báu, để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa”. Khởi đầu thư thứ hai của…