Lần Hạt Mân Côi

KINH TỐI GIA ĐÌNH –  Lần Hạt Mân Côi

1. Kinh Chúa Thánh Thần

X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

Ð: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

X: Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên Trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

3. Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

4. Kinh Kính Mừng: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen

5. Kinh Sáng Danh

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

6. Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.

7. SUY NGẮM CÁC MẦU NHIỆM:  

A. NĂM SỰ VUI

Thứ Nhất thì ngắm:  Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.  Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm:  Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

B. NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Thứ ba thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì  ngắm:  Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.

Thứ năm thì  ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người

C. NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm:  Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

D. NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm:  Ðức Chúa Giêsu sống lại.  Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được loøng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì  ngắm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

8. Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé maét thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đñaøy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

Xướng:   Lạy Rất thánh Đức Mẹ CHúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp:     Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

9.  VÀI PHÚT XÉT MÌNH  – Sau đó,  KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng.  Amen.

10. KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh THể như xưa Chúa đã ngự trong lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với Mẹ Maria con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, và con khát khao được yêu mến Chúa mỗi ngày một thiết tha và trọn hảo hơn. Giờ đây, xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng.

Xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, hãy sưởi ấm lòng con, hãy soi sáng trí con. Hãy làm cho con say mê yêu mến Chúa, khăng khít kết hợp cùng Chúa trong mọi nơi mọi lúc và đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa. Xin Chúa hãy nên tất cả cho con và hãy làm cho con được thuộc trọn về Chúa.
Xin Chúa cho con mỗi ngày càng thêm lòng mến Chúa, yêu người, biệt kính Mẹ Maria, vâng phục Hội Thánh, thảo mến Đức Thánh Cha và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện tội về hưởng Nhan Thánh Chúa và cho mọi người đang sống trên trần gian nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen

11.  ĐỌC PHÚC ÂM – CHIA SẺ LỜI CHUÙA – CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT

12. Lời Nguyện Tắt: Giêsu, Maria, Giuse, Con mến yêu, xin thánh hóa các gia đinh, nhất là gia đình con(3 lần)

13. KINH PHÉP LẠ – XIN CHUÙA BIẾN ĐỔI CON

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước Chúa với con người thật của con. Con xin lỗi về những tội lỗi của con. Con ăn năn thống hối về tội lỗi của con, xin tha thứ cho con. Trong Danh Thánh Chúa, con tha thứ cho tất cả những người khác về những gì họ đã làm hại con. Con từ bỏ Satan, các tà thần ma quỷ và những việc làm của chúng. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa trọn cả con người con. Con tin nhận Chúa là Chúa và là Đấng Cứu độ của con. Xin hãy chữa lành con, biến đổi con, gia tăng sức mạnh phần xác, phần hồn và thần khí con.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, bao bọc con với Máu Châu Báu của Chúa và đổ tràn đầy con Thần Khí Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con quyết theo Chúa mỗi ngày trong đời sống của con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, Nữ Vương Hòa Bình, lạy các Thiên thần và các Thánh, xin phù giúp con. Amen.*** (Đọc chậm, khao khát xin Chúa Thánh hoá mình)

14. Kinh Tôn Nữ Vương Gia Đình

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này!   – Gia đình con cơ hàn tân khổ
Thưa:   Xin Mẹ thống trị gia đình con .   (Câu nào cũng thưa như thế)

·   Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret. – Xin Mẹ thống trị gia đình con

·   Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.  – Xin Mẹ thống trị gia đình con

·   Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.

·   Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.

·   Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ.

·   Gia đình con xin cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.

·   Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.

·   Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

·   Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.

·   Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

·   Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

·   Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.

·   Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

·   Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

·   Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.

·   Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bằng.
Thưa:  Cho con giữ trọn lời nguyền. (Câu nào cũng thưa như thế)

·   Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.

·   Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

·   Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

·   Gia đình con xin nguyền không theo thuyết cộng sản vô thần.

·   Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

     Lạy Nữ Vương Gia Đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

15. Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm Người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày-(đêm) hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen

16. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

17. – Các Câu Lạy

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,                   – Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, – Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
– Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,                                     – Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bằng an,                                        – Cầu cho chúng con.

Kinh Cầu Cho Gia Ðình

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.
Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.
Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giêsu, Maria, Giuse – Ðời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

KINH DÂNG NGÀY (Đọc ngay khi thức dậy buổi sáng)

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa . Khi dâng mình tê” lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Amen

DỌN MÌNH RƯỚC LỄ VỚI MẸ MARIA

     Lạy Mẹ yêu mến! Trái Tim rất khiêm nhường và trinh sạch của Mẹ xưa đã tin cậy mến Chúa cách vững chắc và rất nồng nàn thiết tha; nên Chúa Ngôi Hai từ trời đã ngự xuống lòng Mẹ, đã thánh hoá Mẹ, đã làm cho Mẹ nên Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ chung loài người và nên Mẹ riêng rất yêu dấu của con.

     Mẹ ơi! chỉ mấy phút nữa Chúa sẽ ngự vào lòng con.  Con cảm thấy mình tội lỗi vô cùng và chẳng có nhân đức nào tô điểm linh hồn con nên xinh đẹp trước mặt Chúa.  Vậy con khẩn khoản mời Mẹ đến để sửa dọn lòng con. 

     Xin Mẹ hãy làm cho con nên khiêm nhường thẩm sâu và nên trong sạch vẹn tuyền như Mẹ. Xin Mẹ hãy ban cho con đức tin cậy sắt đá và đức mến Chúa rất nồng nàn thiết tha như Trái Tim Mẹ.  Xin Trái Tim Mẹ hãy là ngai báu linh hồn con để Chúa ngự xuống.

     Lạy Chúa, xin mau chóng ngự đến với con để nên sức mạnh, nên nguồn sống và nên tình yêu cho con.  Xin Chúa hãy đến, con mến yêu Chúa, con khát khao Chúa, con trông đợi Chúa. Amen.


SAU KHI RƯỚC LỄ  TẠ ƠN CÙNG VỚI MẸ MARIA

     Mẹ ơi! con được hạnh phúc biết bao vì được kết hiệp cùng Chúa Giêsu, nhưng con chẳng đáng được Chúa đến với con.

     Ôi Maria, là Ðấng Vô Nhiễm Rất Thánh, xin Mẹ dâng lên Chúa những lời cảm tạ xứng đáng cho con. 

     Lạy Mẹ là Ðấng ngay từ lúc đầu đã cảm thấy những nhịp đập của Trái Tim Chúa mà bây giờ con đang đón tiếp Người trong con.  Mẹ đã yêu mến Chúa hơn tất cả các thần thánh hợp lại, Ðấng chỉ sống cho một mình Chúa khi còn ở trên dương thế, xin cho con giờ đây được chia sẻ những tâm tình và tình mến của Mẹ.

     Và lạy Chúa! ôi Chúa Giêsu, xin nhận lấy tình yêu của Mẹ như là của con, và xin âu yếm nhìn con trong khi con cũng hết lòng thưa với Chúa rằng: <<Lạy Chúa, con yêu mến Chúa>>.

     Ôi Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho con đừng vì tội mà xa lìa Chúa.  Xin Mẹ giữ gìn con khỏi mọi Sự Dữ và nên nơi con ẩn náu trong cơn cám dỗ.

     Xin cho con từ đây được mặc lấy những nhân đức, sự tốt lành, lòng nhân từ, đức khiêm nhu và đời con nên trong sạch không một vết nhơ.

     Xin cho con được rước Chúa vào giờ con lìa trần và cái chết của con là cái chết lành thánh.  Amen.

Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

Lạy Mẹ Maria đồng trinh rất thánh, Mẹ dịu hiền của nhân loại, để làm tròn ước muốn của Rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu và lời kêu gọi của Vị Đại Diện Con Mẹ trên trần gian, chúng con xin tận hiến mình chúng con, và gia đình chúng con cho Trái Tim Sầu Bi, Vô Nhiễm Mẹ. Ôi, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, chúng con phó dâng lên Mẹ tất cả mọi người của các dân tộc và mọi người trên toàn thế giới.

Xin Mẹ lân ái đón nhận sự tận hiến của chúng con; xin dùng chúng con như Mẹ muốn để hoàn thành ý định của Mẹ cho trần gian.

Ôi Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Mẹ Maria, Nữ Vương Rất thánh Mân Côi và Nữ Vương Thế Giới, xin cai trị chúng con cùng với Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, Vua chúng con. Xin cứu chúng con khỏi biển lan tràn của chủ nghĩa vô thần hiện sinh. Xin nhóm lên trong trái tim chúng con và trong nhà chúng con lòng mến đức trong sạch, sống đời sống đạo đức, lòng ước ao cứu các linh hồn, và ước muốn lần hạt Mân Côi một cách trung thành hơn.

Chúng con chạy đến với lòng tin tưởng ở Mẹ, Ôi! Ngai Tòa ân phúc và Mẹ của Tình yêu. Xin đốt cháy trong chúng con bằng Lửa thần linh cháy rực trong Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Mẹ. Xin hãy làm trái tim chúng con và nhà chúng con là đền thánh của Mẹ, và qua chúng con, xin làm cho Trái tim Chúa Giêsu cùng với sự ngự trị của Mẹ được chiến thắng vinh hiển trong mỗi trái tim và trong mỗi nhà của chúng con. Amen.

Kinh Tận Hiến Cho Ðức Mẹ Vô Nhiễm

Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội! Chúng con đến quỳ trước tôn nhan thánh Mẹ. Chúng con cảm thấy mình hèn mọn, tội lỗi và bất xứng mọi bề trước mặt Chúa và Mẹ. Chúng con xin thật lòng thống hối ăn năn và quyết tâm cải thiện đời sống để trở nên người con rất nhỏ bé trong trái tim Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ.

 Vậy lạy Mẹ rất đáng mến! Xin Mẹ rèn luyện uốn nắn chúng con để trở nên giống Mẹ. Từ ngay giây phút này, chúng con xin tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trót mình chúng con: hồn xác, tài năng, tư tưởng, ước muốn, lời nói, và hành động trong ngoài của chúng con. Xin Mẹ làm chủ và điều khiển chúng con theo thánh ý Mẹ để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó là ước muốn của chúng con, song chúng con không muốn những điều ấy qua đi như trăm nghìn ước muốn khác. Chúng con muốn thực hiện điều đó hàng ngày trong cuộc sống của chúng con.

 Xin Mẹ ban ơn đặc biệt giúp chúng con hàng ngày sống theo ước muốn đó, để chúng con từ nay lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn. Chúng con cũng xin tận hiến gia đình: vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh em của chúng con lên cho trái tim Vô nhiễm Mẹ. Xin trái tim Mẹ là nơi ẩn náu, bảo vệ và che chở những người thân quyến của chúng con đang còn lữ thứ ở đời này, cũng như sẽ ra trước tòa phán xét ở đời sau được Mẹ thương cầu bầu và che chở. Chúng con sống nhưng không phải chúng con mà chính Mẹ sống trong chúng con. Nguyện cho danh Chúa và Mẹ được cả sáng đời đời. Amen.

Come, Holy Spirit

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created; And you will renew the face of the earth. O God, on the first Pentecost you instructed the hearts of those who believed in you by the light of the Holy Spirit; under the inspiration of the same Spirit, give us a taste for what is right and true and a continuing sense of his presence and power; through Jesus Christ our Lord. Amen. 

The Apostles’ Creed:

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ His only Son, Our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into Hell; the third day He arose again from the dead; He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

The Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

The Hail Mary

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the  hour of our death. Amen.

Glory Be To The Father

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world  without end. Amen.

    After each decade: “O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to Heaven, especially those who have most need of your mercy.”

HAIL, HOLY QUEEN, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary!

V. Pray for us, O Holy Mother of God.

R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

ROSARY –  The Joyful Mysteries

First Joyful Mystery – The Annunciation of Gabriel to Mary
I Desire the Love Of Humility

Second Joyful Mystery – The Visitation of Mary to Elizabeth
I Desire Charity Toward My Neighbor

Third Joyful Mystery – The Birth of Jesus
I Desire the Love of God

Fourth Joyful Mystery – The Presentation of Jesus in the Temple
I Desire a Spirit of Sacrifice

Fifth Joyful Mystery – Finding Jesus in the Temple
I desire Zeal For The Glory Of God

The Luminous Mysteries

First Luminous Mystery – The Baptism of Jesus in the River Jordan
I Desire to live in the dignity of the children of God.          Matthew 3:17

The Second Luminous Mystery – The Wedding at Cana, Christ ManifestedI desire to follow the good example of St. Mary trusting in God.

The Third Luminous Mystery – the Proclamation of the Kingdom of God and call to repent,  I desire to trust in Divine Mercy and often to receive the Sacrament of Penance.  .” Mark 1:15

The Fourth Luminous Mystery – The Transfiguration of Jesus
I desire to be transformed by Holy Spirit.  Matthew 17:2

The Fifth Luminous Mystery – The Last Supper, the Holy Eucharist
I desire to participate devoutly Mass and receive The Body and Blood of Jesus Christ.      Matthew 26:26

The Sorrowful Mysteries

First Sorrowful Mystery – Agony of Jesus in the Garden
I Desire True Repentance for My Sins

Second Sorrowful Mystery – Jesus is Scourged at the Pillar
I Desire a Spirit of Mortification

Third Sorrowful Mystery – Jesus is Crowned With Thorns
I Desire Moral Courage.

Fourth Sorrowful Mystery – Jesus Carries His Cross
I Desire the Virtue of Patience

Fifth Sorrowful Mystery – The Crucifixion of Jesus
I Desire the Grace of Final Perseverance

The Glorious Mysteries

First Glorious Mystery – The Resurrection of Jesus
I Desire a Strong Faith

Second Glorious Mystery – The Ascension of Jesus
I Desire the Virtue of Hope

Third Glorious Mystery – The Descent of the Holy Spirit at Pentecost
I Desire Zeal for the Glory of God

Fourth Glorious Mystery – The Assumption of Mary into Heaven
I Desire the Grace of a Holy Death

Fifth Glorious Mystery – The Coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth I Desire a Greater Love for the Blessed Virgin Mary