Day: May 16, 2020

Các con không thuộc về thế gian vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Thứ Bảy, Tuần 5 Phục Sinh, – 16/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10 “Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô đến Đerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo,…