June 10, 2023

Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiến, cha sở nhà thờ An Phú, An Giang là vùng truyền giáo nghèo giáp với Campuchear.  Cha Tiến gởi thư cám ơn đến Quý Ân Nhân; Anh Chị Xương Ly 500 đô cho 45 máy Lòng Chúa Thương Xót, Nhóm chị Nghị Nebraska 360 usd,  ẩn danh 1 ở Ohio 1000 usd , ẩn danh 2: 200 usd và ẩn danh 3: 100 usd. Tổng cộng 1660 usd và 45 máy LTXC.  Xin Chúa chúc lành cho Quý Ân nhân.

Rev. Peter Le Quang