Day: March 30, 2020

Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi

Thứ Hai, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 30/03/20 Ðn 13, 41c-62 “Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, dân chúng lên án tử hình bà Susanna. Bấy giờ bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa hằng…