Thánh Kinh Tân Ước 135

https://www.podbean.com/media/share/pb-3qs4h-d77777

Lm Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn trọn bộ Thánh kinh trên trang web radioltxc.org và trên radio Lòng Chúa Thương Xót 515-605-9575