24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu – Giờ thứ 18

https://www.podbean.com/media/share/pb-jpans-d7779b

Hiệp thông cầu nguyện trên radio Lòng Chúa thương xót 515-605-9575 hay trên trang web radioltxc.org