Thánh Kinh Tân Ước 134

https://www.podbean.com/media/share/pb-j6xpc-d76a02

Lm Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn trọn bộ Thánh kinh trên trang web radioltxc.org và trên đài phát thanh 515-605-9575