Thánh Kinh Tân Ước 133

https://www.podbean.com/media/share/pb-f5fbp-d749b3

Lm Peter Lê Thanh Quang giảng giải trọn bộ Thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước trên trang web radioltxc.org hay nghe trên đài phát thanh 515-605-9575.