Thánh Kinh Tân Ước 133

No comments

https://www.podbean.com/media/share/pb-f5fbp-d749b3

Lm Peter Lê Thanh Quang giảng giải trọn bộ Thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước trên trang web radioltxc.org hay nghe trên đài phát thanh 515-605-9575.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.