Day: March 16, 2020

Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu

Thứ Hai, Tuần 3 Mùa Chay, Năm 2 – 16/03/20 Bài Ðọc I: 2 V 5, 1-15a “Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, tướng…