September 30, 2023

Kinh Nguyện xin Chúa Giêsu Chữa Lành và Dẫn Dắt


Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã được Chúa Cha gửi tới để gánh vác những yếu đuối của chúng con Xin ở lại với chúng con trong thời kỳ khủng hoảng này

Lạy Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót, Xin chữa lành và an ủi những người bệnh tật, Để cho, khi sức khoẻ được phục hồi, Họ có thể ngợi khen Chúa.

Lạy Thầy Thuốc Thiêng Liêng, Xin đồng hành với những người đang săn sóc con bệnh Để cho, khi họ kiên tâm phục vụ, Họ có thể chữa lành cách khôn ngoan.

Lạy Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu, Xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo của chúng con Để cho, trong khi tìm kiếm các phương thuốc, Họ có thể đi theo ánh sáng của Người.

Lạy Chúa Kitô, Đấng được Xức Dầu, Xin bảo vệ thân thể và thần trí chúng con, Để cho, khi không bị tổn thương, Chúng con có thể được giải thoát khỏi mọi bệnh hoạn.

Lạy Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng, Amen

John ThuBui chuyển dịch

Prayer to Jesus for Healing and Guidance

Jesus, Son of God.
you were sent by the Father
to bear our weakness;
be with us in this time of crisis.

Merciful Savior,
heal and comfort the sick,
so that, with health restored,
they may give you praise.

Divine Physician,
accompany our caregivers
so that, serving with patience,
they may heal wisely.

Eternal Wisdom,
guide our leaders
so that, seeking remedies,
they may follow your light.

Christ, the Anointed,
protect us in body and spirit,
so that, freed from harm,
we may be delivered from all affliction.

Who live and reign with God the Father
in the unity of the Holy Spirit,
one God, forever and ever. Amen.

Download Prayer Card