Day: March 12, 2020

Con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ

Thứ Năm, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 12/03/20 Bài Ðọc I: Gr 17, 5-10 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh…