Day: March 8, 2020

The Lord gives us strength for all things

MARCH 8, 2020  SECOND SUNDAY OF LENT (Lec. 25)      1)         Genesis 12:1-4a 2)         2 Timothy 1:8b-10 3)         Matthew 17:1-9 Gospel related: CCC 444, 554 FOCUS: Bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. These words from Saint Paul to Timothy in today’s reading are a wonderfully encouraging summary of the…

Mặt Người chiếu sáng như mặt trời

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY, NĂM A – 08/03/20 Bài Ðọc I: St 12, 1-4a(Đổi Giờ) “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. Trích sách Sáng Thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho.…