Day: March 7, 2020

Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo

Thứ Bảy, Tuần 1 Mùa Chay, Năm 2 – 07/03.20 Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19“Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật…