Day: March 4, 2020

Không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Tư, Tuần 1 Mùa Chay, Năm 2 – 04/03/20 Bài Ðọc I: Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói…