Day: March 2, 2020

Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta

Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Chay, Năm 2 – 02/03/20 Bài Ðọc I: Lv 19, 1-2. 11-18 Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh,…