Day: February 27, 2020

Ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống

Thứ Năm, Sau Lễ Tro – 27/02/20 Bài Ðọc I: Ðnl 30, 15-20“Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự…