Day: February 23, 2020

Be holy, for I the Lord, your God, am holy

FEBRUARY 23, 2020 SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 79)  1)         Leviticus 19:1-2, 17-18 2)         1 Corinthians 3:16-23 3)         Matthew 5:38-48 Gospel related: CCC 443, 1693, 1825, 1933, 1968, 2013, 2054, 2262, 2303, 2443, 2608, 2828, 2842, 2844 CSDC 40 FOCUS:  The word holy means “to set apart; to be consecrated to God; to be dedicated to…

Các con hãy yêu thương thù địch các con

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 23/02/20 Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18 “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa…