Day: February 17, 2020

Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?

Thứ Hai, Bảy Thánh Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ – 17/02/20 Bài Ðọc I: Gc 1, 1-11“Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn”. Khởi đầu bức thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ. Giacôbê, đầy tớ của Thiên Chúa và của Ðức…