Day: February 14, 2020

Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được

Thứ Sáu, Lễ Thánh Cypril và Mêtôđiô  – 14/02/20 Bài Ðọc I: 1 V 11, 29-32; 12, 19“Israel lìa bỏ nhà Ðavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người…