Day: February 11, 2020

Các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người

Thứ Ba, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – 11/02/20 Bài Đọc I:1 V 8, 22-23. 27-30 Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn…