Day: February 10, 2020

Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh

Thứ Hai, Lễ Thánh Scholastica, Tn – 10/02/20 Bài Ðọc I: 1 V 8, 1-7. 9-13“Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng…