Day: February 9, 2020

May we be salt for the earth and light for the world

FEBRUARY 9, 2020 FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 73) 1) Isaiah 58:7-10 2) 1 Corinthians 2:1-5 3) Matthew 5:13-16 Gospel related: CCC 326, 782, 1243, 2821 FOCUS: You are the salt of the earth … and the light of the world, Jesus says to his disciples. And salt that has no flavor is good…

Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 09/02/20 Bài Ðọc I: Is 58, 7-10“Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi…