Day: February 8, 2020

Họ như đàn chiên không người chăn

Thứ Bảy, Tuần 4 Thường Niên , Năm 2 – 08/02/20 Bài Ðọc I: : 1 V 3, 4-13“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Salomon đến Gabaon để dâng hy lễ, vì đây là nơi cao rộng…