Day: February 7, 2020

Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng

Thứ Sáu, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 07/02/20 Bài Ðọc I: : Hc 47, 2-13 “Ðavít đã thành tâm ca tụng và yêu mến Thiên Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Như miếng mỡ lóc ra khỏi thịt con vật tế lễ thế nào, thì Ðavít được chọn giữa con cái Israel như vậy. Người dỡn…