Day: February 5, 2020

Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương

Thứ Tư, Lễ Thánh Agata, TnTđ – 05/02/20 Bài Ðọc I : 2 Sm 24, 2. 9-17 “Chính con đã phạm tội, nhưng những người này là những con chiên, họ có làm gì đâu?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, vua Ðavít nói với Gioáp tư lệnh quân đội rằng: “Ngươi hãy…