Day: February 4, 2020

Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!

Thứ Ba, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 04/02/20 Bài Ðọc I : 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3 “Absalon con cha ơi, sao cha không chết thay cho con?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, tình cờ gặp các cận vệ của Ðavít,…