Day: February 3, 2020

Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này

Thứ Hai, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 03/02/20 Bài Ðọc I: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a “Chúng ta hãy trốn khỏi Absalon. Hãy để Sêmê nguyền rủa theo lệnh của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Ðavít rằng: “Toàn dân Israel…